برای انتخاب رنگ قسمت های مختلف کلیک نمایید:

رنگ دسته مبل none ...
رنگ کف مبل none ...
مجموع: