مبل لکسی

تشک خوشخواب

تشک خوشخواب

تشک خوشخواب

تشک خوشخواب

تشک خوشخواب

فروش اینترنتی انواع تشک های طبی-فنری

انواع تشکهای خوشخواب که به لحاظ استفاده از الیاف پلی استر  فشرده از امتیازی فوق العاده  خاص برخوردار هستند.

انواع تشک های فوق ارتوپدیک (ترمیم عیوب استخوانی) که با هر نوع وزن بدن و هر  شخص  به صورت ویژه انطباق دارد

انواع تشک های سیستمی  با پیشتوانه  فنری تمام ارتوپدیک (بر طرف عیوب استخوانی) که برای اشخاصی که به سیستم تمام ارتوپدیک  بودن و پوشش فنری پاکت منفصل  در تشک اهمییت می دهند طراحی شده است.د

انواع تشک های پنبه ای ارگانیک یا الیاف پلی استر(متناسب با پوست بدن) که خوابی آرام را به شما هدیه می کند.سیستم فنر دوگانه  در پیشگیری از دردهای کمر و گردن کاربرد متفاوتی دارد.سیستم فنر منفصل هر گونه حرکت روی سطح تشک را به سطوح دیگر منتقل نمی کند.

انواع تشک های  Biorytmic که در هنگام خواب و بعد از بيدار شدن بركاهش استس می افزاید.

انواع تشک های ضد ویروس و ضد آلرژی با صفحه اسفنجی که باعث آفزایش راحتی و عمر تشک و فراهم سازنده آسودگی خواب شماست